Baixar Al-baqarah (susunan Tafsir Oleh Abu Haniff)

Baixar Al-baqarah (susunan Tafsir Oleh Abu Haniff)

Você já usou Al-baqarah (susunan Tafsir Oleh Abu Haniff)? Deixe seu comentário:

Conheça o app e baixe online. Al-baqarah (susunan Tafsir Oleh Abu Haniff).

Sesungguhnya tafsir ini adalah sebuah susunan tafsir, yang disusun dengan mengambil penafsirannya dari kitab-kitab tafsir yang masyhur, dan kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab sirah, dan kitab-kitab lain yang relevan. Tiadalah di dalam susunan tafsir ini tafsiran baru melainkan telah wujud tafsiran itu di dalam mana-mana kitab rujukan itu.

Pada mulanya, penyusun membuat penyusunan ini sebagai satu kaedah untuknya mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan penyusun juga cuba menterjemah sendiri ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Melayu sebagai satu lagi usahanya untuk lebih memahami bahasa Al-Quran. Dan di dalam menterjemah itu, penyusun cuba sedayanya untuk tidak menukar kedudukan nahu yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan di dalam memilih terjemahan yang paling tepat dan baik dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, penyusun membuat perbandingan terhadap semua terjemahan-terjemahan di dalam bahasa Inggeris dan Melayu yang penyusun boleh dapati.

Hasil susunan tafsir ini kemudiannya telah digunakan sebagai bahan panduan di dalam kelas-kelas perbincangan yang penyusun adakan dengan keluarga terdekat dan kawan-kawan terdekat.

Kitab-kitab tafsir utama yang menjadi rujukan penyusun ialah:
1. Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kathir Ad-Dimasyqi
2. Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi Al-Quran oleh Abu Jaafarwa Muhammad bin Jarir At-Tabari
3. Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran oleh Imam Al-Qurtubi
4. Adhwa’ul Bayan oleh Syaikh Asy-Syanqithi

Kitab-kitab tafsir lain:
1. Tafsir Al-Maraghiy oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghiy
2. At-Tafsiru Al-Qayyium oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
3. Tafsir fi Zilalil Quran oleh Sayyid Qutb
4. The Noble Qur’an oleh Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali dan Dr. Muhammad Muhsin Khan
5. Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin As-Sayuthi dan Jalaluddin Ibnu Ahmad Al-Mahally
6. Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka

+ Referência

Baixar Ca 2016
Baixar Ca 2016
Baixar C.b.s. Beatrix
Baixar C.b.s. Beatrix
Baixar C-systems & Services Hd
Baixar C-systems & Services Hd
Baixar C-systems & Services
Baixar C-systems & Services

+ Refrescante

Quer usar VPN no celular? Entenda os riscos ao configurar
Quer usar VPN no celular? Entenda os riscos ao configurar
Petição online quer acabar com bloqueios do Whatsapp
Petição online quer acabar com bloqueios do Whatsapp
Guia Suvinil ganha aplicativo para celulares, baixe grátis
Guia Suvinil ganha aplicativo para celulares, baixe grátis
Celulares do Centro-Oeste e do Norte terão mais um dígito a partir de 29 de maio
Celulares do Centro-Oeste e do Norte terão mais um dígito a partir de 29 de maio

Como usar o Netflix de graça? O mais provável é que você seja vítima de um golpe
Como usar o Netflix de graça? O mais provável é que você seja vítima de um golpe
Baixar Whatsapp para Windows 10 e Mac, corre que é grátis
Baixar Whatsapp para Windows 10 e Mac, corre que é grátis
Você vai baixar o Google Allo e esquecer o Whatsapp, será?
Você vai baixar o Google Allo e esquecer o Whatsapp, será?
A Netflix e as maratonas: novo gráfico de maratonas revela as séries que são devoradas e as que são saboreadas
A Netflix e as maratonas: novo gráfico de maratonas revela as séries que são devoradas e as que são saboreadas
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,