Baixar Cebuano Ang Biblia Lumang Tipan Bugna Version Bagong Tipan Philippines Bible

Baixar Cebuano Ang Biblia Lumang Tipan Bugna Version Bagong Tipan Philippines Bible

Você já usou Cebuano Ang Biblia Lumang Tipan Bugna Version Bagong Tipan Philippines Bible? Deixe seu comentário:

Baixar no celular é fácil e confiável, aproveite e faça o download do app Cebuano Ang Biblia Lumang Tipan Bugna Version Bagong Tipan Philippines Bible.

Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines. The complete Cebuano Bible was first published in 1917. The ‘Bugna’ version contains the original New Testament from 1917. The ‘Bugna’ designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. The New Testament text generally follows the same Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version.

The Cebuano Bible consists of the Old and New Testament as follows:

Lumang Tipan – also known as the Old Testament

1] Genesis
2] Exodo
3] Levitico
4] Mga Bilang
5] Deuteronomio
6] Josue
7] Mga Hukom
8] Ruth
9] 1 Samuel
10] 2 Samuel
11] 1 Mga Hari
12] 2 Mga Hari
13] 1 Mga Cronica
14] 2 Mga Cronica
15] Ezra
16] Nehemias
17] Ester
18] Job
19] Mga Awit
20] Mga Kawikaan
21] Ang Mangangaral
22] Ang Awit ni Solomon
23] Isaias
24] Jeremias
25] Mga Panaghoy
26] Ezekiel
27] Daniel
28] Hosea
29] Joel
30] Amos
31] Obadias
32] Jonas
33] Mikas
34] Nahum
35] Habakkuk
36] Zefanias
37] Hagai
38] Zacarias
39] Malakias

Bagong Tipan – New Testament

40] Mateo
41] Marcos
42] Lucas
43] Juan
44] Mga Gawa
45) Mga Taga-Roma
46) 1 Mga Taga-Corinto
47] 2 Mga Taga-Corinto
48) Mga Taga-Galacia
49) Mga Taga-Efeso
50) Mga Taga-Filipos
51) Mga Taga-Colosas
52) 1 Mga Taga-Tesalonica
53) 2 Mga Taga-Tesalonica
54) 1 Timoteo
55) 2 Timoteo
56) Tito
57) Filemon
58] Mga Hebreo
59] Santiago
60] 1 Pedro
61] 2 Pedro
62] 1 Juan
63] 2 Juan
64] 3 Juan
65] Judas
66] Pahayag

This bible is in public domain.

Ito ay isa sa mga karaniwang gamitin bibliya bersyon na ginagamit sa Pilipinas sa pamamagitan ng Filipino. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905). Kilala rin bilang Ang Biblia, Pinoy Bibliya, ADB1905. Tagalog ay ang pambansang wika ng Pilipinas.

Binubuo Ang Tagalog Bible ng Luma at Bagong Tipan bilang mga sumusunod:

Lumang Tipan – na kilala rin bilang ang Lumang Tipan

1] Genesis
2] Exodo
3] Levitico
4] Mga Bilang
5] Deuteronomio
6] Josue
7] Mga Hukom
8] Ruth
9] 1 Samuel
10] 2 Samuel
11] 1 Mga Hari
12] 2 Mga Hari
13] 1 Mga Cronica
14] 2 Mga Cronica
15] Ezra
16] Nehemias
17] Ester
18] Job
19] Mga Awit
20] Mga Kawikaan
21] Ang Mangangaral
22] Ang Awit ni Solomon
23] Isaias
24] Jeremias
25] Mga Panaghoy
26] Ezekiel
27] Daniel
28] Hosea
29] Joel
30] Amos
31] Obadias
32] Jonas
33] Mikas
34] Nahum
35] Habakkuk
36] Zefanias
37] Hagai
38] Zacarias
39] Malakias

Bagong Tipan – New Testament

40] Mateo
41] Marcos
42] Lucas
43] Juan
44] Mga Gawa
45) Mga Taga-Roma
46) 1 Mga Taga-Corinto
47] 2 Mga Taga-Corinto
48) Mga Taga-Galacia
49) Mga Taga-Efeso
50) Mga Taga-Filipos
51) Mga Taga-Colosas
52) 1 Mga Taga-Tesalonica
53) 2 Mga Taga-Tesalonica
54) 1 Timoteo
55) 2 Timoteo
56) Tito
57) Filemon
58] Mga Hebreo
59] Santiago
60] 1 Pedro
61] 2 Pedro
62] 1 Juan
63] 2 Juan
64] 3 Juan
65] Judas
66] Pahayag

bible ito ay nasa pampublikong domain.

+ Referência

Baixar Ca 2016
Baixar Ca 2016
Baixar C.b.s. Beatrix
Baixar C.b.s. Beatrix
Baixar C-systems & Services Hd
Baixar C-systems & Services Hd
Baixar C-systems & Services
Baixar C-systems & Services

+ Refrescante

A Netflix e as maratonas: novo gráfico de maratonas revela as séries que são devoradas e as que são saboreadas
A Netflix e as maratonas: novo gráfico de maratonas revela as séries que são devoradas e as que são saboreadas
Jogos para celular estarão em peso na Brasil Game Show 2016
Jogos para celular estarão em peso na Brasil Game Show 2016
Como fazer um app para celular de sucesso
Como fazer um app para celular de sucesso
Quer usar VPN no celular? Entenda os riscos ao configurar
Quer usar VPN no celular? Entenda os riscos ao configurar

Bolso no celular é a nova moda
Bolso no celular é a nova moda
Xiaomi Mi Max um smartphone de 6,44”
Xiaomi Mi Max um smartphone de 6,44”
ZUK Z2 Pro, novo smartphone da Lenovo
ZUK Z2 Pro, novo smartphone da Lenovo
Baixe grátis o Telegram e fuja do bloqueio do Whatsapp
Baixe grátis o Telegram e fuja do bloqueio do Whatsapp
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,